Deltamarin strategiatutkimus –

strategiaviestinnän suunnannäyttäjä

Deltamarin Oy:ssä oltiin keskellä strategiaprosessia. Voimassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaa oli ajankohtaista päivittää ulottumaan pidemmälle tulevaisuuteen. Deltamarinin Jari Nurmi pyöritti mielessään ajatusta siitä, miten yrityksessä voidaan varmistaa, että uusittu strategia ja yhtiön päivitetyt tavoitteet varmasti ymmärretään esimieskunnan ja muiden strategian jalkautuksessa mukana olevien avainhenkilöiden keskuudessa yhdenmukaisesti ja tavalla, jolla johto on sen alun perin tarkoittanut.

”Koska yhtiön strategia on yhtä hyvä kuin sen jalkautus, on välttämätöntä pitää huolta siitä, että kaikilla strategiaa toimeenpanevilla on yhteinen ymmärrys asiasta”, Jari Nurmi kiteyttää.

Samanaikaisesti yhtiössä suunniteltiin myös henkilöstötutkimusta. Eezy Flow valittiin tutkimuksen toteuttajaksi paitsi erinomaisen henkilöstötutkimusosaamisensa myös ammattitaitoisten räätälöityjen tutkimuspalvelujen tuottamismahdollisuuksiensa takia. Kun strategiatutkimus päätettiin tehdä osana koko henkilöstölle suunnattavaa henkilöstötutkimusta, päästiin yhdellä toteutusprosessilla käsiksi sekä henkilöstötutkimukseen että Deltamarinille täysin räätälöityyn strategiaosuuteen.

Strategiatutkimuksen kohderyhmänä johto, esimiehet ja muut avainhenkilöt

Strategiakysymykset lisättiin henkilöstötutkimukseen yhdeksi kysymyskokonaisuudeksi. Koska vastaaminen toteutettiin sähköisesti henkilökohtaisin vastaamislinkein, suunnattiin nämä kysymykset vain niille, joilta näkemyksiä haluttiin kerätä. Deltamarinissa strategian päivittämiseen oli osallistunut melko laaja joukko johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden edustajia, ja jalkautusvaiheessa mukaan oli tulossa vielä lisää avainhenkilöitä. Strategiakysymysten kohderyhmäksi muodostui tämä joukko.

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

Nyt kun tutkimuksen valmistumisesta on vierähtänyt reilu puoli vuotta, ovat sillä saavutetut hyödyt Jari Nurmen mukaan jo näkyvissä. ”Strategiakysymyksillä saatiin selkeää tietoa siitä, mitkä asiat strategiassa ovat hyvin tiedostettuja ja omaksuttuja ja toisaalta mitä asioita on vielä syytä terävöittää. Niin ikään saimme tärkeää tietoa siitä, miten aiempi strategiaviestintä on onnistunut. Tiedossa on lisäksi se, miten johdon, esimiesten ja muiden avainhenkilöiden näkemykset eroavat toisistaan. Olemme saadun tiedon pohjalta nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

”Uskon, että tämän prosessin kautta yrityksemme pystyy tavoittelemaan juuri niitä tavoitteita, joita strategiaamme on linjattu.”

Ammattimaisesti laadittu strategiatutkimus takaa relevantin tiedon

Jari Nurmen mukaan henkilöstölle suunnattavien tutkimusten onnistumisen edellytys on se, että tutkimuksen tekijänä on ulkopuolinen puolueeton taho.

”Jos olisimme itse lähteneet toteuttamaan nyt toteutetun henkilöstötutkimuksen strategiaosuutta omana hankkeenamme, olisi kysymyssisältö ollut mitä todennäköisimmin hyvin pitkälle sen laatijan näköinen. Hyödynsimme Eezy Flown asiantuntemusta heti tutkimuksen suunnittelusta alkaen. Eezy Flown kokenut tutkimusjohtaja tutustui tilanteeseemme ja teimme päätöksen, että henkilöstötutkimuksemme strategiaosuutta valmistellaan esitutkimushaastatteluilla, joihin haastateltavat valitaan kohderyhmään kuuluvien keskuudesta. Näin saimme ammattimaisesti laaditut kysymykset, joissa näkyi myös strategiaa toimeenpanevien näkökulma.”

Henkilöstötutkimuksen strategiaosuus sisälsi kysymyksiä paitsi strategian sisällöstä, tavoitteista ja strategiaviestinnästä myös organisaation edellytyksistä toteuttaa strategiaa käytännössä.

”Ulkopuolisen tutkimusyhtiön toteuttama tutkimus varmistaa vastaajille, että vastaaminen on täysin luottamuksellista, jolloin tutkimukseen myös vastataan ja että vastaaminen on totuudenmukaista.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin


Toinen onnistumisen näkökulma on Nurmen mukaan vastaamisen luottamuksellisuus. ”Jotta tämäntyyppisen tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä, pitää vastausprosentin olla korkea ja vastausten rehellisiä. Ulkopuolisen tutkimusyhtiön toteuttama tutkimus varmistaa vastaajille, että vastaaminen on täysin luottamuksellista, jolloin tutkimukseen myös vastataan ja että vastaaminen on totuudenmukaista.”

Kahden teemaltaan ja kohderyhmältään erilaisen tutkimuksen toteutus samanaikaisesti johtaa helposti kahteen erilliseen tulosten hyödyntämisprosessiin. ”Deltamarinissa henkilöstötutkimusten hyödyntämisprosessi on vastuutettu käytännössä HR:lle, kun taas sen strategiaosuuden tuloksia ovat lähteneet hyödyntämään henkilöt, jotka ovat strategiaprosessista muutoinkin vastuussa,” kertoo HR-koordinaattori Tanja Kangas.

Deltamarin Group on meriteknisen alan suunnittelu-, konsultointi- ja rakennuttamispalveluja tarjoava yritys. Kansainvälisesti toimiva yhtiö työllistää runsaat 300 henkilöä, joista valtaosa työskentelee Suomessa sekä yhtiön tytäryrityksissä Puolassa ja Kiinassa. Yhtiö on vahva vientiyritys, jolla on merkittävä rooli myös kotimaan markkinoilla.

Jutellaanko aiheesta lisää?

Lue lisää onnistumisia