Osaamiskartoitukset

Tutki, kehitä, toimi

Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen

Onko teillä oikeat osaajat ja taidot tulevaisuuden kasvuun? Osaamiskartoitus tunnistaa organisaation osaamisen nykytilan vahvuudet ja kehityskohteet yksilö- ja tiimitasolla. Kartoitus kirkastaa organisaatiolle kriittiset, kilpailuetua tarjoavat ydinosaamiset, ja auttaa samalla tunnistamaan esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä osaamisvajeita tai mahdolliset hyödyntämättömät osaamispotentiaalit.

Osaamiskartoituksen avulla saadaan jokaiselta työntekijältä kirkas näkymä tulevaisuuden osaamisen kehittämistarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Tällöin tulevaisuuden koulutuspanostukset osataan kohdistaa oikein ja esimerkiksi työ- tai tietoturvallisuuden vaatimat osaamistasot saadaan selvitettyä.

Osaamiskartoitus strategian toteuttamisessa

Strategia on juuri niin hyvä, kuin sen implementointi. Hyvässä strategiassa on tunnistettu tulevaisuuden kasvun ja kehityksen mukanaan tuomat kasvu- ja osaamistarpeet, jotka mahdollistavat organisaation kehityksen.

Osaamiskartoitus auttaa tunnistamaan strategian toteutumisen kannalta merkityksellisiä erityisrooleja ja niiden vaatimia kyvykkyyksiä, varautumaan mahdollisiin rekrytointeihin ja tulevaisuuden kasvutarpeisiin.

 • Osaamiskartoituksen avulla tunnistetaan tiimin osaamisen nykytilan vahvuudet ja kehityskohteet yksilö- ja tiimitasolla
 • Kirkastetaan kriittiset ydinosaamiset, jotka tarjoavat tällä hetkellä kilpailuetua
 • Kartoitetaan tulevaisuuden kriittiset ydinosaamiset, joita vahvistamalla luodaan kilpailuetua
 • Tunnistetaan mahdolliset hyödyntämättömät osaamispotentiaalit
 • Saadaan jokaiselta työtekijältä kirkas näkymä tulevaisuuden kehitystarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin > vahvistetaan veto- ja pitovoimaa

Tunnista osaamistarpeet

Tunnista osaamisen ja kehittämisen tarpeet tiimeittäin ja rooleittain:

 • Välttämätön osaaminen
 • Työtehtävään liittyvä osaaminen
 • Työelämätaidot
 • Prosessi- tai toimintatapaosaaminen
 • Osaaminen, josta olisi organisaatiolle hyötyä
 • Motivaatiotekijät
 • Tulevaisuuden näkymät ja toiveet
  •  Osaamisen kehittämisen tarve
  • Järjestelmäkoulutusten tarve

Rakenna oppimispolut

Rakenna tarvittavat oppimispolut tukemaan kasvuanne:

 • Tutkinnot
 • Osatutkinnot
 • Räätälöidyt valmennukset esihenkilöille ja henkilöstölle
 • Työssäoppiminen
 • Vertaisoppiminen
 • Mentori-aktori
 • Coaching
 • Ryhmäcoaching
 • Työnohjaus
 • Jne.

Osaamiskartoituksen prosessi


Yleisiä osaamiskartoituksen löydöksiä

Osaamiskartoitus selvittää sekä ihmisten nykyistä osaamistasoa että toiveita ja motivaatiotekijöitä sen taustalla. Näin tunnistamme johdon määrittämät osaamistarpeet, kuten turvallisuusstandardien täyttymisen, ja ihmisten omat arviot oman roolin vaatimista osaamisista.

Organisaatiotaso:

 • Turvallisuusvajeet
 • Rekrytointitarpeet
 • Strategian toteutuminen
 • Kilpailuetu
 • Asiakastarpeisiin vastaaminen

Yksilötaso:

 • Oppimisen keinot
 • Kielitaito
 • Järjestelmäosaaminen
 • Kiinnostus laajentaa osaamista (moniosaajuuden vahvistaminen)
 • Halukkuus tehdä töitä asuinpaikan ulkopuolella
 • Vapaa-ajan osaaminen, jota voi hyödyntää töissä

Osaamiskartoituksen tekoälyanalyysi

Mikäli haluat syvempää ymmärrystä osaamiskaroituksen tuloksista ja niiden vaikutuksista liiketoiminnan avainlukuihin, voit myös valita tuloksillesi Flow AI -lisäraportin. Flow AI on tekoälyalustamme, joka etsii korrelaatioita henkilöstökokemuksen ja liiketoiminnan avainlukujen välillä.

Voimme tutkia esimerkiksi selittäviä tekijöitä eri tiimien tuloksentekokyvylle, sairaspoissaoloihin tai muihin liiketoiminnan avainlukuihin. Lue lisää Flow AI -hankkeistamme täältä.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

Lue case

Henkilöstötutkimus Haaga-Helian strategisena mittarina

”Henkilöstötutkimus osallistavana prosessina on meille tärkeä askel muutosmatkallamme kohti tavoittelemaamme toimintakulttuuria, yhä yhteisöllisempää ja tuloksellisempaa Haaga-Heliaa.”

Hanna Ilmonen, henkilöstöjohtaja, Haaga-Helia

Lue case

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Sari Tuura

Valmentaja, yritysmuotoilija
Osaamisen Johtaminen

045 275 6692
sari.tuura@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kirsi Lantta

Yritysmuotoilija, osaamisen kehittäminen
Certified Business Coach®

050 414 6369
kirsi.lantta@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Henkilöstötutkimuspalveluihimme kuuluu myös Kulttuuritutkimus.

Takaisin Henkilöstötutkimukset-sivulle.