Viestintä ja vaikuttaminen Flow Reinforcement

Uuden suunnan vahvistaminen

Viestintä toteuttaa strategiaa

Viestintä on vaikuttamista, ja vuorovaikutus on yhteisen ymmärryksen rakentamista. Ihmiset sitoutuvat työhönsä paremmin ja tekevät sen nopeammin ymmärtäessään oman roolinsa strategian toteutumisessa ja oman työnsä merkityksen strategian onnistumisen kannalta. Me Eezy Flowlla tarjoamme kattavat viestintäpalvelut aina strategiasta valmennuksiin.

Tuloksekas strategian viestintä

Viestintästrategia rakentuu yhteisön vision, mission ja strategisten tavoitteiden pohjalta. Vain kirkkaasti ajatellun strategian pohjalta voi laatia työyhteisön pääviestit, strategiaesitykset ja strategiatarinan. Hyvä strategia kiteytyy yhdelle A4:lle, ja puhutteleva tarina varmistaa vakuuttavuuden. Mutta miten varmistaa, että viestintästrategia ei jää vain pöytälaatikkoon? On tärkeää, että strategian viestintä on suunniteltu. Näin strategia saadaan vietyä onnistuneesti teoriasta käytäntöön.

Uusi strategia tai muutos työyhteisössä etenee ADKAR-mallin mukaan. Muutosviestinnän lainalaisuudet ovat samat muutoksen sisällöstä riippumatta. Työyhteisöjen kannattaa varmistaa, että polku muutostarpeen tiedostamisesta uusien toimintatapojen ja taitojen hyödyntämiseen sekä vahvistamiseen on helppo kulkea.

Vaikuttamis­valmennuksella parempaa viestintää

Työyhteisöjen sisäisessä viestinnässä korostuu esihenkilöiden rooli. He ovat alaistensa tärkein tietolähde ja heidän kauttaan muutokset viedään käytäntöön. Vaikuttamisvalmennukset keskittyvät vaikuttamistaitojen lisäämiseen. Näiden taitojen omaksuminen auttaa työyhteisön jäseniä kohti parempia kohtaamisia. Tämä lisää asiakasarvoa, parantaa sisäistä tehokkuutta ja työhyvinvointia sekä vähentää sähläämistä ja väärinymmärryksiä.

Viestinnän palvelumme


Strategian viestintä onnistuneesti Eezy Flown kanssa.

Strategian viestintä

90 % johtajista, jotka ovat tyytyväisiä työyhteisönsä strategiaan, ovat tyytymättömiä sen käytäntöön vientiin*. Tuolloin strategia jää pahimmillaan vain johdon slideshowksi tai pinkaksi täyteen kirjoitettuja paperiarkkeja, jos sitä ei viestitä ja viedä käytäntöön ymmärrettävästi.

Eezy Flowlla on tutkitut työtavat viestintästrategioiden laatimiseen sekä testatut valmennusmetodit strategioiden käytännön vientiin. Strategia voidaan viestiä yleisöille myös strategiatarinoiden ja –esitysten kautta.

Valmentajiemme kokemus sadoista vaikuttamishankkeista tuo hyvän vertailukohdan muihin työyhteisöihin.

*Harward Business Review


Muutosviestintä

Muutosjohtaminen vaatii puhuttelevaa viestintää muutoksesta, sen perusteluista ja hyödyistä. Tavoitteena on, että muutosviestinnän lopputuloksena jokainen työyhteisön jäsen löytää oman paikkansa muutoksen toteuttamisessa.

Eezy on Prosci-muutosjohtamismetodin sertifioitu ja ainoa edustaja Suomessa. Prosci-ohjelma sisältää ohjeistusta ja sparrausta muutokseen liittyvän viestinnän suunnittelemiseksi.

Muutostilanne on työyhteisöissä usein haasteellinen, ja muutoksissa ihmiset jakavat kokemukset kertoimella – niin hyvät kuin pahat. Muutosviestinnän tehtävänä on …

Muutosviestinnän valmennukset tähtäävät siihen, että esihenkilöt osaavat viestiä muutoksesta alaisilleen siten, että he ymmärtävät mistä muutoksessa on kyse. Sen jälkeen viestinnässä pitää kertoa muutoksen tärkeydestä hyödyistä ja lopulta näyttää, miten jokainen voi omalta osaltaan viedä ja viestiä muutosta eteenpäin. Yksi usein unohtuva tärkeä näkökulma on, että muistetaan viestiä myös niistä asioista, jotka eivät muutu.

Muutosviestintä Prosci-metodilla kuvattuna.

Eezy Flow vaikuttamisvalmennukset asiantuntijan kanssa.

Vaikuttamis­valmennukset

Vaikuttamisvalmennukset syventyvät kahteen osa-alueeseen: vaikuttamiseen ja vuorovaikutustaitoihin.

Vaikuttamisvalmennuksissa keskitytään siihen, MITÄ halutaan sanoa sekä siihen, MITEN se pitää sanoa. Viestin pitää olla ymmärrettävä, kuulijoita puhutteleva, tunteisiin vetoava ja innostava. Näin varmistetaan, että viesti menee perille ja vaikuttaa kuulijoiden asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Valmennukset varmistavat, että osallistujat osaavat esittää asiansa vakuuttavasti, hyödyntäen omaa persoonaansa, kokemuksiansa ja osaamistaan.

Vuorovaikutusvalmennuksissa harjoitellaan tärkeitä taitoja, kuten kuuntelu-, kysymis- ja argumentointitaitoja. Kaikkiin näihin on valmiita valmennusmetodeja ja työkaluja, joita sovelletaan valmennuksissa käytäntöön saman tien. Tällaisia ovat mm. aktiivisen kuuntelun malli ja argumentoinnin keinot. Myös neuvottelutaitojen ytimessä on vuorovaikutus. Sitä harjoitellaan konkreettisten esimerkkitilanteiden avulla, jotka enenevässä määrin kirjoitetaan asiakkaitten omien neuvottelujen pohjalta.

Asiakkaitamme

Liikkuva Suomi

Prosci tarjoaa mallin inhimillisen muutoksen johtamiseen ja se pätee niin työelämässä kuin henkilökohtaisella tasolla. Systemaattinen eteneminen auttaa hahmottamaan muutoksen vaihteita.

Antti Luukkanen
CEO, Liikkuva Suomi

Attendo

Proscin systemaattinen malli ottaa huomioon myös ihmisjohtajuuden. Pitkä historia osoittaa, että muutoksessa onnistutaan 6x todennäköisemmin Proscin mallin avulla.

Virpi Holmqvist
Liiketoimintajohtaja
Attendo Suomi

Fredman Group

”Projektia suunniteltaessa on yhtä tärkeää suunnitella ihmispuolen muutoksia, kuin projektin onnistuminen, jos haluaa päästä haluamiinsa tuloksiin.”

Marju Vroman
HR- ja vastuullisuuspäällikkö
Fredman Group

Nomentia

Proscissa on arvokasta sen konkreettisuus. Nyt meillä on keinoja, joiden avulla voimme käsitellä muutokseen liittyviä tunteita sekä vietyä muutosta läpi jokapäiväisessä työssä. Näin muutoksesta saadaan uhan sijaan mahdollisuus.

Ilse Manner
HR-johtaja, Nomentia

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Heikki Laakso

Valmentaja, viestintä & vaikuttaminen

040 060 8838
heikki.laakso@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Muutosjohtaminen-sivulle.