Viestintä ja vaikuttaminen Flow Communications

Uuden suunnan vahvistaminen

Johtamis- ja strategiaviestintää

Kaikki johtaminen vaatii viestintää. Kun oman työn tulos syntyy muiden ihmisten käsien kautta, on tärkeää viestiä yhteinen visio, tavoitetila ja organisaation identiteetti ääneen ja vaikuttavasti. Viestintä läpileikkaa kaikki toiminnot: strategian, johtamisen, HR:n, talouden ja kehitystoiminnot. Hyvä viestintäkulttuuri lähtee johdosta: avoin, osallistava ja oikea-aikainen viestintä ja vuoropuhelu huomioi kuulijat ja on tyyliltään ytimekästä ja selkeää.

Eezy Flow on kumppanisi johtamisviestinnässä, strategian viestinnässä ja organisaation viestien kirkastamisessa.

Johtaja viestijänä

Johtajan viestintäsuunnitelma analysoi kohderyhmät, pääviestit ja vahvistaa johtajan minäkuvaa viestijänä. Kenelle minun tulee viestiä, milloin ja mistä? Viestinnän viikkorytmi, kuukausirytmi ja rutiinit varmistavat, että aktiivisesta viestinnästä tulee käytäntö. Formaatit ja kanavat rakennetaan viestijän ja organisaation vahvuuksien päälle. Toimitusjohtajan katsaukset voivat olla yhtä hyvin kirjeitä, kuin vaikka videoita tai puheenvuoroja.

Tuloksekas strategian viestintä

Uusi strategia on tasan yhtä vahva, kuin sen toteutus. Paraskaan strategia ei lämmitä, ellei sitä ole viestitty ja sisällytetty organisaation omiin johtamis- ja kohtaamistilanteisiin. Strategian viestintä auttaa organisaatiota sisäistämäään strategian, hahmottamaan sen mukanaan tuoman muutoksen polkuna ja oman tiiminsä ja henkilökohtaisen roolin strategiakartalla.

Tutkimusten mukaan (Prosci 2020) ihmiset haluavat kuulla strategian suurista linjoista, sen motivaattoreista ja taustasyistä aina ylimmältä johdolta, mutta sparrailla sen vaikutuksista omaan työhön ja työnkuvaan oman lähiesihenkilön kanssa. Kun tähän väliin lisää vielä tiimitason reflektion, jossa tiimit auttavat kirkastamaan strategiaa käytännössä, alkaa sisäinen polku olla valmis.

Asiakkaat, sidosryhmät ja tavarantoimittajat huomioidaan strategian viestintäsuunnitelmassa kohderyhmäkohtaisesti ja heille luodaan aikataulutettu viestintäohjelma.

Muutosviestintä

Uusi strategia tai muutos työyhteisössä etenee ADKAR-mallin mukaan. Muutosviestinnän lainalaisuudet ovat samat muutoksen sisällöstä riippumatta. Työyhteisöjen kannattaa varmistaa, että polku muutostarpeen tiedostamisesta uusien toimintatapojen ja taitojen hyödyntämiseen sekä vahvistamiseen on helppo kulkea.

Viestinnän palvelumme


Strategian viestintä

90 % johtajista, jotka ovat tyytyväisiä työyhteisönsä strategiaan, ovat tyytymättömiä sen käytäntöön vientiin*. Tuolloin strategia jää pahimmillaan vain johdon slideshowksi tai pinkaksi täyteen kirjoitettuja paperiarkkeja, jos sitä ei viestitä ja viedä käytäntöön ymmärrettävästi.

Eezy Flowlla on tutkitut työtavat viestintästrategioiden laatimiseen sekä testatut valmennusmetodit strategioiden käytännön vientiin. Strategia voidaan viestiä yleisöille myös strategiatarinoiden ja –esitysten kautta.

Valmentajiemme kokemus sadoista vaikuttamishankkeista tuo hyvän vertailukohdan muihin työyhteisöihin.

*Harward Business Review


Muutosviestintä

Muutosjohtaminen vaatii puhuttelevaa viestintää muutoksesta, sen perusteluista ja hyödyistä. Tavoitteena on, että muutosviestinnän lopputuloksena jokainen työyhteisön jäsen löytää oman paikkansa muutoksen toteuttamisessa.

Eezyn asiantuntijat hyödyntävät Prosci-muutosjohtamismetoda.

Muutostilanne on työyhteisöissä usein haasteellinen, ja muutoksissa ihmiset jakavat kokemukset kertoimella – niin hyvät kuin pahat. Muutosviestinnän tehtävänä on …

Muutosviestinnän valmennukset tähtäävät siihen, että esihenkilöt osaavat viestiä muutoksesta alaisilleen siten, että he ymmärtävät mistä muutoksessa on kyse. Sen jälkeen viestinnässä pitää kertoa muutoksen tärkeydestä hyödyistä ja lopulta näyttää, miten jokainen voi omalta osaltaan viedä ja viestiä muutosta eteenpäin. Yksi usein unohtuva tärkeä näkökulma on, että muistetaan viestiä myös niistä asioista, jotka eivät muutu.


Eezy Flow vaikuttamisvalmennukset asiantuntijan kanssa.

Vaikuttamis­valmennukset

Vaikuttamisvalmennukset syventyvät kahteen osa-alueeseen: vaikuttamiseen ja vuorovaikutustaitoihin.

Vaikuttamisvalmennuksissa keskitytään siihen, MITÄ halutaan sanoa sekä siihen, MITEN se pitää sanoa. Viestin pitää olla ymmärrettävä, kuulijoita puhutteleva, tunteisiin vetoava ja innostava. Näin varmistetaan, että viesti menee perille ja vaikuttaa kuulijoiden asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Valmennukset varmistavat, että osallistujat osaavat esittää asiansa vakuuttavasti, hyödyntäen omaa persoonaansa, kokemuksiansa ja osaamistaan.

Vuorovaikutusvalmennuksissa harjoitellaan tärkeitä taitoja, kuten kuuntelu-, kysymis- ja argumentointitaitoja. Kaikkiin näihin on valmiita valmennusmetodeja ja työkaluja, joita sovelletaan valmennuksissa käytäntöön saman tien. Tällaisia ovat mm. aktiivisen kuuntelun malli ja argumentoinnin keinot. Myös neuvottelutaitojen ytimessä on vuorovaikutus. Sitä harjoitellaan konkreettisten esimerkkitilanteiden avulla, jotka enenevässä määrin kirjoitetaan asiakkaitten omien neuvottelujen pohjalta.

Asiakkaitamme

Attendo

Proscin systemaattinen malli ottaa huomioon myös ihmisjohtajuuden. Pitkä historia osoittaa, että muutoksessa onnistutaan 6x todennäköisemmin Proscin mallin avulla.

Virpi Holmqvist
Liiketoimintajohtaja
Attendo Suomi

Liikkuva Suomi

Prosci tarjoaa mallin inhimillisen muutoksen johtamiseen ja se pätee niin työelämässä kuin henkilökohtaisella tasolla. Systemaattinen eteneminen auttaa hahmottamaan muutoksen vaihteita.

Antti Luukkanen
CEO, Liikkuva Suomi

Fredman Group

”Projektia suunniteltaessa on yhtä tärkeää suunnitella ihmispuolen muutoksia, kuin projektin onnistuminen, jos haluaa päästä haluamiinsa tuloksiin.”

Marju Vroman
HR- ja vastuullisuuspäällikkö
Fredman Group

Nomentia

Proscissa on arvokasta sen konkreettisuus. Nyt meillä on keinoja, joiden avulla voimme käsitellä muutokseen liittyviä tunteita sekä vietyä muutosta läpi jokapäiväisessä työssä. Näin muutoksesta saadaan uhan sijaan mahdollisuus.

Ilse Manner
HR-johtaja, Nomentia

Fortum

Would not change anything. Teppo is one of the best instructors I have had in literally ages and being virtual did not dampen the experience

Head of Program and change management
Fortum

 

 

Fujitsu

I want to thank both Coaches Heli and Teppo. They are awesome team and such a professionals! Even though 3 days course was really intensive, Coaches managed to create perfect cadence which enabled everyone to stay along on the journey.

Business Change leader
Fujitsu

 

ABB

This course opened my eyes and thinking in many ways. I was always surprised how effectively the tools actually work and what kind of help they offer.

Olli Sotka
Marketing Development Manager, ABB

 

Granlund

Just a big thank you to Heli and Teppo for a very engaging way of training/coaching! This was a very valuable and exciting experience.

Kirsi Vienola
CRM Manager

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Satu Olkinuora-Valkonen

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

040 455 7490
satu.olkinuora-valkonen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Muutosjohtaminen-sivulle.