Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Innostava johtamiskulttuuri luodaan osallistamalla ihmiset

Turun ammattikorkeakoulun liiketoimintaympäristö on murroksessa. Turun talousalueen kasvu on vahvistunut muutaman vuoden sisällä merkittävästi – työpaikkoja syntyy, opiskelijat työllistyvät lähes 100 % varmuudella ja tuoreelle osaamiselle on kasvava tarve. Turun ammattikorkeakoulussa organisaation strateginen kehittäminen alueen parhaaksi on avainasia.

Toiminnan kehittäminen on Turun AMK:ssa jatkuvaa työtä. Osaamista ja toimintatapoja edistetään henkilöstön kanssa yksiköittäin, sektoreittain sekä koko talon tasolla, yhdessä innostavana yhteisönä. Strategia ohjaa kaikkea Turun ammattikorkeakoulun toimintaa ja jalkautuu aidosti jokaisen yksilön osaamisen kehittämiseen.

”Johdon on elettävä ja hengitettävä yhteistä toimintasuunnitelmaa ja strategiaa, mutta asiantuntijaorganisaatiossa jokainen asiantuntija määrittelee ne arjen työssään. Olemmekin saaneet henkilöstön aidosti mukaan toteuttamaan strategiaa ja tavoittelemaan yhteisiä päämääriä”, kertoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Henkilöstötutkimus antaa suuntaa kehittämiselle

Keskeisenä kehittämisen mittarina Turun ammattikorkeakoulussa hyödynnetään Eezy Flown toteuttamaan vuosittaista henkilöstötutkimusta. Tutkimus kertoo, kuinka henkilöstö kokee tavoitteiden ja johtamiskulttuurin toteutuneen. ”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi”, kertoo Taatila.

”Kehittämiselle tulee antaa riittävästi aikaa, minkä vuoksi vuosittainen henkilöstötutkimus on koettu hyväksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulussa tuloksia hyödynnetään ahkerasti ja jokainen yksikkö kehittää omaa toimintaansa. ”Tutkimustulosten pohjalta laaditut kehittämissuunnitelmat käydään läpi organisaation eri tasoilla. 750 hengen organisaatiossa on selvää, että tavoitteet ovat erilaisia eri puolilla taloa. Siksi on tärkeää kohdentaa keskeiset kehittämistoimenpiteet kuhunkin yksikköön.”

Innostava johtamiskulttuuri rakennetaan henkilöstötutkimuksen pohjalta

Turun ammattikorkeakoulussa henkilöstötutkimusta hyödynnetään myös esimiestyön ja johtamiskulttuurin kehittämisessä. Tuloksia verrataan esimieskohtaisesti edelliseen vuoteen, katsotaan missä on menty eteenpäin ja mistä löytyisi vielä kehitettävää.

”Henkilöstötutkimuksen pohjalta rakennetaan jokaiselle esimiehelle henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. Lisäksi henkilöstötutkimus kertoo, mitkä asiat Turun AMK:n johtamiskulttuurissa henkilöstö mieltää tärkeiksi ja mitä asioita pitäisi kehittää”, Taatila huomauttaa.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään lisäksi osana tunnuslukujen seurantaa. ”Eezy Flown henkilöstötutkimus on tuloskortissamme, joka raportoidaan Turku-konsernille vuosittain. Tuloskortissa seurataan keskeisten mittareiden ja aluekokonaisuuksien kehitystä”, kertoo Taatila.

”Henkilöstötutkimus on kytketty tuloskorttiimme, jossa seurataan keskeisten mittareiden kehitystä.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Koulutusalalla innostusta rakennetaan yhteisöllisyydellä

Taatilan mukaan koulutusalalla työskentelee todella omistautunutta porukkaa. Turun ammattikorkeakoulussa henkilöstön innostusta pyritään tukemaan yhteisöllisyydellä, tuomalla eri alojen ihmisiä yhteen. ”Olemme luoneet kiinnostavia työympäristöjä ja luopuneet kiinteistä työpisteistä. Henkilöstö voi itse valita, millaisessa paikassa kulloinkin haluaa tehdä töitä – esimerkiksi aktiivisuushuoneessamme voi tehdä töitä samalla kuntopyöräillen. Olemme havainneet, että työskentely-ympäristön vaihtaminen muuttaa myös ajatusmaailmaa”, innostaa Taatila.

”Koulutusorganisaatiossa kukaan muu ei tee tulosta kuin henkilöstö. Turun ammattikorkeakoulu on kiinteässä yhteistyössä työelämän ja eri sidosryhmien kanssa, minkä vuoksi tiedon ja osaaminen jakaminen on kriittistä. Henkilöstö on kaikessa toiminnassamme keskiössä, koska he tekevät tuloksen”, summaa Taatila.

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Turun AMK kouluttaa Varsinais-Suomen alueella käytännön huippuosaajia ja työllistää 671 henkilöä.

Lue lisää onnistumisia