Tutkimus: Suomalainen johtajapersoona ja työntekijöiden odotukset 2022

Eezy Flow tutki syyskuussa 2022 suomalaisten kokemuksia työpaikkojensa johtajista:

  • Millaisena suomalaiset johtajat koetaan persoonina?
  • Millaista ilmapiiriä ja tunnekokemusta he luovat organisaatioihinsa?
  • Millainen on ideaalinen johtaja persoonana?
  • Millaista tunnejohtamista johtajilta odotetaan juuri nyt?

Valtakunnallisesti suomalaisia edustavalla otoksella toteutettuun ValueScout-tutkimukseen Suomalainen johtajapersoona ja työntekijöiden odotukset 2022 vastasi yhteensä tuhat 18–69-vuotiasta suomalaista Bilendin kuluttajapaneelista. Kysymykset koskivat organisaatioiden ylintä johtoa.

Suomalainen johtaja koetaan ystävälliseksi – rohkeutta ei kaivata

Suomessa johtajaan liitetään monia myönteisiä ominaisuuksia, esimerkiksi vastuullisuus ja huumorintajuisuus. Tiivistetysti voidaan todeta, että suomalainen johtaja täyttää reilusti henkilöstönsä odotukset ystävällisyydellään ja lähestyttävyydellään.

Ei-toivotuimmat luonteenpiirteet, joita vastaajat kokevat suomalaisilla johtajilla tällä hetkellä olevan, ovat yllättäenkin itsevarmuus, itsenäisyys ja määrätietoisuus.

Vastauksista nousee myös huomio, että johtajia ei koeta rohkeiksi – eritoten, heiltä ei rohkeutta edes toivota.

”Rohkeutta arvona on kaivattu ja arvostettu yritysmaailmassa pitkään, sekä henkilöstöltä että yritysten strategioissa. Henkilöstö ei rohkeutta kuitenkaan johtajiltaan toivo, ainakaan tässä maailmantilanteessa”, kommentoi Eezy Flowssa tutkimuksesta vastaava tutkija ja johtaja Isa Merikallio.

Eniten kehittämistä kaipaavat johtajan luonteenpiirteet ovat vastaajien mielestä rehellisyys, luotettavuus ja kannustavuus.

Johtajien odotetaan nyt vahvistavan henkilöstön turvallisuuden tunnetta  

Tunnejohtamisen taidot koetaan epävarmoina aikoina erittäin tärkeiksi johtajien ominaisuuksiksi.

Kysely nosti esiin, että Suomessa johtajat keskittyvät liikaa asiakeskeisen ilmapiirin luomiseen. Samalla kuitenkin osa johtajista on vastaajien mukaan onnistunut luomaan työpaikalle ilmapiirin, jossa korostuvat yhdessä tekeminen, ihmisläheisyys ja mukava tunne. Ihmisläheisyys ei kuitenkaan nouse työntekijöiden toiveissa yhtä korkealle kuin arvostuksentunne, joka tällä hetkellä on selvästi liian alhaisella tasolla.

Kaikkein eniten vastaajat odottavat nyt johtajien vahvistavan turvallisuuden tunnetta työpaikoilla.

Naisten odotukset ovat korkeampia kuin miesten

Kyselyn perusteella ideaalinen johtaja osaa kohdata ja suhtautua tilanteissa avoimesti ja ennakkoluulottomasti, kuunnella paremmin ja antaa kannustavaa palautetta. Lisäksi hän pystyy innostamaan henkilöstöä. Nämä piirteet ovat vastaajien mukaan harvinaisia johtajilla nykyisin. Ideaalinen johtaja on myös nykyistä rehellisempi ja huolta pitävämpi.

Vastaajien sukupuolella on merkittävä yhteys johtajiin kohdistuviin odotuksiin. Kaiken kaikkiaan naisten odotukset johtajien tunnejohtamisen taitojen ja ilmapiirin luomisen suhteen ovat selvästi korkeammat kuin miesten. Naisille esimerkiksi turvallisuus ja innostavuus on suhteellisesti tärkeämpää kuin miehille. Miehille taas suhteellisesti tärkeämpää on, että johtaja on reilu, suora ja rehti.

Aiemmin toteutetuissa Eezyn Suomi työssä -työelämätutkimuksissa on selvinnyt, että kannustavuuden kokemus ja toisaalta kuntoliikunnan harrastaminen nostavat selvästi työviihtyvyyttä. Tutkimuksissa on myös tullut esiin, että vastuullisimpina pidetään sellaisia organisaatioita, joissa henkilöstöä kuunnellaan.

Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:

Isa Merikallio
Johtaja, tulevaisuus ja toimintaympäristö, Eezy Oyj 
isa.merikallio@eezy.fi
040 717 3532 (tekstiviesti)     

Markku Silventoinen
Johtaja, johtamisen kehittäminen, Eezy Flow Oy
markku.silventoinen@eezy.fi
040 045 0305

Eezy Flow on tutkimus- ja konsultointiyhtiö, joka kehittää suomalaista johtamista, strategioita ja henkilöstökokemusta. Eezy Flow kuuluu osana Eezy-konserniin.

flow.eezy.fi

Artikkelit Uutiset