Osaamiskartoitus strategisen osaamisen syväymmärrykseen

Organisaatio on ihmisten summa. Tulevaisuuden menestyksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka hyvin organisaatio ymmärtää omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Usein kuilu tiedon ja käytännön osaamisen välillä on suuri.

Kilpailun kiristyessä ja muutoksen ollessa jatkuva olotila on organisaatioiden kehitettävä ja uudistettava toimintaansa, mutta kuinka osaamista voi johtaa henkilöstön osaamisen syväymmärryksellä?

Osaamisen merkitys korostuu, kun tarkastellaan yrityksen strategian onnistumista. Inhimillisestä pääomasta, henkilöstön osaamisesta ja tiedosta, johtamisesta sekä toimintatavoista, on huolehdittava, jotta organisaatiolla on menestymisen mahdollisuudet.

Osaamiskartoituksen rooli strategian toteutuksessa

Enää ei riitä, että strategia on huolella laadittu ja että siitä viestitään. Onnistumisen kannalta on yhtä tärkeää, että strategiassa on huomioitu tulevaisuuden kasvun ja kehityksen tuomat osaamistarpeet ja kasvunpaikat.

Strategian onnistumisen esteeksi voi nopeasti muodostua esimerkiksi tunnistamaton osaamisvaje tai yhden syväosaajan siirtyminen uusiin uramahdollisuuksiin. Osaaminen ja oppimiskulttuuri kehittyvät ja oppimisesta tulee osa arkea kokemuksen tukemana.

Joillain toimialoilla esimerkiksi korvausrekrytointeihin valmistautuminen tai osaamisen jakaminen organisaation sisällä voi olla kriittisen tärkeää. Tiedon ja osaamisen jakamiseen organisaatiossa usein parhaat osaajat voivat löytyä läheltä eli omista kollegoista.

Samalla on hyvä tunnistaa ne osaamisalueet, jotka ovat organisaation kilpailuedun kannalta keskeisiä. Tällöin voidaan varmistaa, että näitä osaamisia kehitetään jatkuvasti ja että organisaatio pysyy kilpailukykyisenä muuttuvassa toimintaympäristössä myös tulevaisuudessa.

Osaamiskartoitus tarjoaa perusteellisen katsauksen yksilöiden ja tiimien vahvuuksiin sekä kehityskohtiin. Sillä autetaan kirkastamaan ne kriittiset ydinosaamiset, jotka luovat yritykselle kilpailuetua.

Osaamiskartoituksella voidaan tunnistaa yrityksen kilpailuedut ja miten niitä voidaan hyödyntää tehokkaammin, sekä nostaa esiin osa-alueet, joissa yrityksen kilpailukykyä voidaan parantaa lisäkoulutuksen tai muun kehittämistoiminnan avulla.

Osaamisen kartoittaminen auttaa tunnistamaan nykyisen osaamistason ja määrittämään, mitä taitoja tarvitaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamiseksi. Osaamisen uudistamisen suunta ja tulevaisuuden koulutuspolut tulee kohdistaa oikein sekä linkittää strategian ja kilpailukykyisen liiketoiminnan tavoitteisiin.

Tulevaisuuden haasteet ja osaamistarpeet

Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan niin ikään jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Teknologioiden kehittyessä uudet, ennen tuntemattomat osaamisalueet nousevat nopeasti esille. Tulevaisuuden työelämässä menestyvät ne organisaatiot, jotka kykenevät tunnistamaan ja kehittämään näitä uusia taitoja.

”Osaamiskartoitus ei ole pelkästään työkalu nykyisen osaamistason mittaamiseen. Se auttaa strategian mukaisesti organisaatiota suuntaamaan resurssit oikein ja kehittämään kilpailukykyään. Työpajaosioissa sukellamme todella syvälle ihmisten osaamisen arviointiin ja päivän aikana nousee usein esille merkittäviä havaintoja osaamisvajeista tai esimerkiksi tietyn osaajan korvattavuudesta”, kertoo osaamiskonsulttimme Sari Tuura.

Kartoitus tarjoaa perusteellisen katsauksen yksilöiden ja tiimien vahvuuksiin sekä kehityskohtiin, ja sillä autetaan kirkastamaan ne kriittiset ydinosaamiset, jotka luovat yritykselle kilpailuetua. Samalla pystytään tunnistamaan esimerkiksi turvallisuusasioihin ja myös tietojärjestelmien käyttöön liittyvät osaamisvajeet ja mahdolliset hyödyntämättömät osaamispotentiaalit.

Jutellaanko aiheesta lisää?

Sari Tuura

Valmentaja, yritysmuotoilija
Osaamisen Johtaminen

045 275 6692
sari.tuura@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kirsi Lantta

Yritysmuotoilija, osaamisen kehittäminen
Certified Business Coach®

050 414 6369
kirsi.lantta@eezy.fi

Ota yhteyttä


Lisää inspiraatiota

Artikkelit