muutosjohtaminen

Huonosti johdetun muutoksen todellinen hinta

Muutoksen inhimillisen puolen huomiotta jättäminen aiheuttaa organisaatiolle ylimääräisiä kustannuksia ja riskejä. Tästä näkökulmasta katsottuna systemaattinen muutosjohtaminen on keino alentaa kustannuksia ja vähentää riskejä. Kun tämän ymmärtää, näkee muutosjohtamisen hyvänä investointina. Listasimme huonosti johdetun muutoksen yleisimmät kustannukset ja riskit. Ne auttavat perustelemaan systemaattisen muutosjohtamisen tarpeen ja hyödyt organisaatiollesi.

Heikon muutosjohtamisen seuraukset

Varmasti meistä jokainen on kokenut huonosti johdettuja muutoksia jossain vaiheessa työelämäänsä. On joko syyllistynyt siihen itse tai ollut sen ”uhrina”. Tiedämme kokemuksesta, että silloin kun näin käy, henkilökohtaiset muutokset, joka lopulta tuottavat organisaation tavoitteleman muutoksen, eivät tapahdu. Kun muutoksen inhimillinen puoli laiminlyödään, projektien tuloksia ja hyötyjä ei saavuteta. Tavoitteiden toteutuminen sekä projektin pysyminen aikataulussa ja budjetissa on epätodennäköisempää. Tiedämme myös, että muutosten omaksuminen on hitaampaa, uusien toimintatapojen käyttöönottoaste on alhaisempi ja tuottavuus laskee. Tämä kaikki näkyy organisaation tuloksissa.

Heikko muutosjohtaminen tai muutoksen inhimillisen puolen huomiotta jättäminen johtaa kustannuksiin ja riskeihin sekä projekti- että organisaatiotasolla. Vaikka osa kustannuksista ja riskeistä saattaa vaikuttaa vähäisiltä, niistä monilla voi olla merkittävä vaikutus koko yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn.

Huonon muutosjohtamisen kustannukset ja riskit projektitasolla

Projektien tasolla vaikutukset liittyvät suoraan tiettyyn projektiin tai hankkeeseen, jossa muutosjohtamista laiminlyödään. Nämä muutoshankkeet voivat vaikuttaa esim. järjestelmiin, työkaluihin, prosesseihin, rakenteisiin tai tehtävänkuviin. Muutosten syinä voivat olla vaikkapa uudet tai muuttuneet strategiat, kannattavuushaasteet tai toimintaympäristön muutokset (kuten lainsäädäntö, kilpailutekijät tai asiakastarpeet). Muutoshankkeet voivat olla projektimuotoisia tai vähemmän muodollisia, mutta yhtä kaikki ne vaikuttavat siihen, miten ihmiset tekevät työtään.

Vaikka muutoshankkeet voivat olla hyvinkin erilaisia muodoltaan, niitä kaikkia yhdistää se, että muutoksen inhimillisen puolen laiminlyöminen vaikuttaa merkittävästi projektin onnistumiseen ja tuloksiin:

Projektille aiheutuvia kustannuksia:

 • Projektin viivästyminen
 • Välitavoitteita ei saavuteta
 • Budjetti ylittyy
 • Joudutaan tekemään uudelleensuunnittelua
 • Projektitiimin työ menee hukkaan

Projektille aiheutuvia riskejä:

 • Vastarinta
 • Projekti pysäytetään
 • Resurssien menettäminen
 • Yllättävät esteet
 • Projekti ei tuota tuloksia
 • Projekti jää kokonaan toteuttamatta

Tekemällä systemaattista muutosjohtamista voidaan välttää kustannuksia ja riskejä, jotka liittyvät siihen, miten yksittäiset työntekijät hyväksyvät, omaksuvat ja ottavat muutoksen käyttöön.

Heikon muutosjohtamisen kustannukset ja riskit organisaation tasolla

Organisaation tasolla vaikutukset näkyvät askeleen projektitasoa ylempänä. Nämä kustannukset ja riskit vaikuttavat projektitiimin lisäksi koko organisaatioon. Monet näistä vaikutuksista ulottuvat pitkälle projektin elinkaaren jälkeiseen aikaan. Esimerkiksi hyvien työntekijöiden menettäminen aiheuttaa yritykselle todella suuret kustannukset. Kun muutoksessa epäonnistutaan, jättää kokemus vahvan muistijäljen organisaatioon. Seuraavat muutoshankkeet löytävät tämän edestään entistä vahvempana muutosvastarintana.

Huonon muutosjohtamisen vaikutuksia koko organisaation tasolla:

Organisaatiolle aiheutuvia kustannuksia:

 • Tuottavuus alenee (paljon ja pysyvästi)
 • Hyvien työntekijöiden menettäminen
 • Työn laadun heikentyminen

Organisaatiolle aiheutuvia riskejä:

 • Vaikutukset asiakkaisiin
 • Vaikutukset kumppaneihin
 • Työmoraali murenee
 • Epäonnistumisen perinne
 • Stressi, hämmennys ja muutosväsymys
 • Muutossaturaatio

Vahva muutosjohtaminen muutoshankkeiden ja projektien tasolla auttaa välttämään organisaatiotason kustannuksia ja riskejä, jotka voivat pysyä organisaatiossa pitkäänkin.

Kustannuksia ja riskejä, jotka aiheutuvat, kun tavoitteita ja tuloksia ei saavuteta

Projekti- ja organisaatiotason lisäksi on vielä eräs kustannusten ja riskien ulottuvuus. Jos muutos yritetään viedä läpi ilman hyvää ja systemaattista muutosjohtamista, on sen onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyys huomattavasti heikompi. Tämä viimeinen ulottuvuus vastaa kysymykseen: Mitä jos muutos ei toteudu kuten aioimme?

Jos muutos ei tuota tavoiteltuja tuloksia – usein johtuen siitä, että muutoksen inhimillinen puoli on laiminlyöty – aiheutuu uusia kustannuksia ja riskejä.

Kustannuksia, kun muutos ei toteudukaan:

 • Projektiin tehty investointi menee hukkaan
 • Hukattu mahdollisuus investoida projektiin käytetyt resurssit johonkin muuhun

Riskejä, jos muutos ei toteudukaan:

 • Emme saa kustannuksia alennettua
 • Emme saa tehokkuusetuja
 • Liikevaihto ei kasva
 • Markkinaosuus ei kasva
 • Hukkaa ei saada pienennettyä
 • Emme täytä regulaation vaatimuksia

Muutosriskit ja muutosjohtaminen

Muutoksen inhimillinen puoli unohtuu helposti. On tavallista, että muutosjohtaminen nähdään turhana ylellisyytenä eikä sen tarvetta osata perustella, kun projektille allokoidaan resursseja. Heikon muutosjohtamisen kustannusten ja riskien esiin nostaminen on yksi vahva tapa perustella systemaattisen muutosjohtamisen tarvetta. Kun ymmärrys muutosjohtamisesta ja sen arvosta kasvaa on helpompaa saada resurssit ja johdon tuki muutoksen inhimillisen puolen johtamiselle. Väylä kohti onnistuneempia muutoksia aukeaa.

Toukokuun webinaarissamme kerroimme, kuinka muutosjohtaminen ja henkilökohtaisen muutoksen ADKAR-malli ovat vauhdittaneet kulttuurin ja toimintatapojen muutosta Attendossa. Katso webinaarin tallenne.

Miten sinun organisaatiosi johtaa muutoshankkeiden ihmispuolen?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Teppo Kolehmainen

Muutoskonsultti

045 670 0508
teppo.kolehmainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Artikkelit